Jak zdobyć certyfikat umiejętności

Certyfikat umiejętności

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na temat warunków oraz formalności jakie trzeba spełnić aby uzyskać Certyfikat potwierdzający umiejętności z dziedziny Implantologii Hybrodowej OSIS

Warunki konieczne

1. Min. 5 lat doświadczenia w implantologii

2. Staż członkowski w OSIS,- min 3 LATA CZŁONKOSTWA

3. Udział w kursach kongresach krajowych (regionalnych, akredytownych w OSIS) i szkoleniach zagranicznych (akceptowanych przez OSIS) – – min. 700 godz. edukacyjnych udokumentowanych certyfikatami (wtym 20 % godzin edukacyjnych zagranicznych)

4. Udokumentowane 5 przypadków, rtg, zdjęcia wewnątrzustne, odbudowa protetyczna, w tym min. 3 przypadki z obserwacją 5 letnią, sygnowane przez kandydata

5. Specjaliści z chirurgii, protetyki i periodontologii w sprawie egzaminu praktycznego proszeni są o kontakt z Przewodniczącym Komisji edu@osis.org.pl

6. Lekarze bez specjalizacji aranżują i zdają egzamin praktyczny we własnym gabinecie przed komisją w składzie: czlonek Kapituły i członek Zarządu OSIS, przewodniczący lub zastępca Zarządu Regionalnego OSIS

7. Zdanie TESTU min. 80% lub EGZAMINU USTNEGO


Formalne dokumenty niezbędne do zlożenia wniosku o certyfikat:

1. dyplom lekarski – kopia

2. prawo wykonywnia zawodu

3. opinia regionalnej Izby Lekarskiej o niekaralności w ostatnich 3 latach i o nie zawieszeniach prawa wykonywania zawodu 3. wskazane mniejsce główne pracy klinicznej, nazwa kliniki, gabinetu lub uniwersytetu

4. dokument specjalizacyjny o ile jest lub jest w trakcie, PIERWSZY LUB OBA STOPNIE

5. dokumenty zaświadczenia certyfikaty, publikacje

6. wykaz statystyczny i charakterystyka „epidemiologiczna” wykonanych Zabiegów

7. Podanie o przyznanie Umiejętności

8. inne: patenty, nagrody, rekomendacje

 

Podania składać do Kapituły na adres:

Kapituła OSIS-EDI ul. Elektoralna 11 lok 43 00-137 Warszawa ( NIE LISTEM POLECONYM ! ) lub do Regionalnych Ośrodków OSIS

 

Opłaty:

Egzamin Praktyczny – Egzamin Testowy + CERTYFIKAT OSIS-EDI – 1500 zł (łącznie)