Historia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI

Idea wspólnego działania na rzecz rozwoju implantologii stomatologicznej w Polsce

Od 1992 do 1998 roku na polskiej „scenie” implantologicznej formalnie istniały trzy towarzystwa: Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej w Ustroniu, Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej w Szczecinie oraz Sekcja Implantologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Łodzi. Praktyka wykazała jednak, że takie „rozdrobnienie” nie jest dobre, a właściwym forum do podejmowania istotnych problemów tej rodzącej się w Polsce dziedziny stomatologii i ich rozwiązywania w skali kraju jest utworzenie jednego, prężnie działającego stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, które działając w sposób skoordynowany mogłoby mieć wpływ na ukierunkowanie rozwoju implantologii. Dlatego z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego – wówczas prezesa Polskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej – podjęto rozmowy konsultacyjne z Zarządami pozostałych towarzystw, których efektem było zgodne ustalenie, co do słuszności realizacji tej idei.

W rezultacie 04.04.1998 roku odbyło się w Krakowie zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), którego członkami – założycielami były wszystkie osoby wchodzące w skład zarządów trzech dotychczasowych towarzystw. W tym też roku OSIS uzyskuje rejestrację sądową jako implantologiczne stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Krakowie, lecz działające na terenie całej Polski. 20 września 1998 roku w Zakopanem (przed rozpoczęciem III Ogólnopolskiego Zjazdu Implantologicznego) odbyło się I Walne Zebranie członków połączonych towarzystw implantologicznych, na którym zatwierdzono program działania OSIS, wybrano Zarząd Główny, którego prezesem został prof. Stanisław Majewski oraz pozostałe władze statutowe stowarzyszenia.

Działalność ogólnokrajowa, regionalna i współpraca międzynarodowa

Organizowane od 1992 roku w cyklu 2-letnim Kongresy krajowe i międzynarodowe są najważniejszymi wydarzeniami naukowymi i zawsze wielkim świętem implantologii w Polsce, stanowiąc zarazem forum wyznaczające kolejne etapy rozwoju tej dziedziny stomatologii w naszym kraju. W okresie między kongresami są organizowane tzw. Dni Implantologiczne, których gospodarzami są zarządy oddziałów terenowych OSIS. Prowadzone są różne formy szkolenia: wykłady i kursy praktyczne, a w tym przygotowujące do uzyskania uprawnień do tzw. „świadectwa umiejętności” w dziedzinie implantologii. Od 5-ciu lat OSIS wydaje jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone implantologii pt. IMPLANTOPROTETYKA, patronuje też i koordynuje badania naukowe wieloośrodkowe w oparciu o współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami medycznymi, a członkowie OSIS są czynnymi uczestnikami międzynarodowych konferencji implantologicznych oraz autorami licznych publikacji naukowych i opracowań dydaktycznych w tej dziedzinie. Szczególnie bliską współprace OSIS prowadzi z towarzystwami implantologicznymi krajów sąsiednich np. jest współorganizatorem kolejnych konferencji implantologicznych we Lwowie i Brnie. Stowarzyszenie OSIS jest obecnie członkiem-założycielem (obok Anglii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii i Austrii) Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego – EDI, przez co członkowie OSIS są automatycznie członkami organizacji europejskiej. Towarzystwo to wydaje implantologiczne czasopismo europejskie pt. European Journal for Dental Implantologists”, oraz organizuje programowe szkolenia w dziedzinie implantologii. Na terenie całej Polski działa dziesięć Oddziałów Terenowych OSIS, których zapleczem są najczęściej uczelnie medyczne, gdzie również z inicjatywy OSIS powstają uczelniane jednostki implantologiczne.

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej:

Prof. Andrzej Wojtowicz – Prezes

Prof. Elżbieta Nastalska-Mierzwińska v-ce prezes

dr Krzysztof Awiłło – członek

dr hab. Bartłomiej Loster – członek

dr Dariusza Mateńko – sekretarz

dr Piotr Wychowański – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

dr Janusz Szarmach – przewodniczący

prof. Stanisław Suliborski – sekretarz

dr Piotr Majewski – członek

dr Dorota Schmidt – członek dr Sławomir Szymański – członek