Statut

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, określane dalej jako Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków.

§3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. §4 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski w całości będą przeznaczone na działalność statutową.

§5

Stowarzyszenie posiada swój znak, którego wzór stanowi załącznik Nr l do Statutu.

Rozdział II Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 • rozwój wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej i jej propagowanie wśród lekarzy, studentów, personelu pomocniczego i pacjentów,
 • prowadzenie prac badawczych i obserwacji klinicznych oraz szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej,
 • działalność naukowa i wydawnicza,
 • organizowanie kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, kursów i staży,
 • współdziałanie w w/w zakresie z ośrodkami implantologicznymi w kraju i zagranicą oraz organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej narodowości czy miejsca zamieszkania, nie pozbawiona praw publicznych, która zobowiązuje się przestrzegać jego statut i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

§8

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku złożonego przez kandydata w formie pisemnej deklaracji.

§9

Członkowie stowarzyszenia mają prawo:

 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 • czynnego i biernego wyboru do władz,
 • zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§10 Członkowie są zobowiązani do:

 • uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składek w wyznaczonym przez Zarząd terminie.

§11 Członkostwo wygasa przez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
 • skreślenie z listy członków po uprzednim pisemnym upomnieniu z powodu nie usprawiedliwionego nieopłacenia składek, przez okres 12 miesięcy. Po opłaceniu zaległych składek skreślony z listy, może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia.
 • wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej bez prawa odwołania w przypadku:
  • prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  • popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
  • śmierć członka. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich członkowie pełnią swe funkcje honorowo. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.

3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych Władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności ilości uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§13

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zebraniem członków zwoływanym przez Zarząd raz na 4 lata, a Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie konieczności w trakcie trwania kadencji na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków Stowarzyszenia. O zebraniu należy zawiadomić członków na 7 dni przed terminem.

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 • zatwierdzanie ramowych programów działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zasad finansowych działalności Stowarzyszenia,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • możliwość zmiany nazwy oraz wejścia do stowarzyszeń ogólnopolskich, europejskich i ogólnoświatowych.

§15

Zarząd Stowarzyszenia.

1. W skład Zarządu wchodzi:

 • Prezydium,
 • dwóch vice Prezesów,
 • Członkowie Zarządu w liczbie dwóch.

2. Prezydium Zarządu stanowią:

 • Prezes,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik.

3. Odwołanie członków Zarządu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania.

4. Zakres działalności Zarządu:

 • kierowanie i koordynacja całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie jego interesów w kontaktach z innymi instytucjami,
 • opracowanie projektu regulaminu wewnętrznego, planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia, przyznawanie odznak, nagród i wyróżnień za wyjątkową aktywność w pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek,
 • inicjowanie i prowadzenie wszelkiej działalności Stowarzyszenia wynikającej z celów statutowych, 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

6. Prezydium Zarządu prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i je reprezentuje.

§16

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący, sekretarz i trzech członków.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrola całokształtu merytorycznej działalności Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wpływy ze składek członkowskich, zapisy, darowizny oraz dochody z własnej działalności.

2. Do prowadzenia gospodarki finansowej i podejmowania zobowiązań finansowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Sekretarz i Skarbnik łącznie. Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§18

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. O zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia członkowie winni być powiadomieni co najmniej dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną upoważnioną do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.