OSIS
  • MEDICARE, Ul. J. Mireckiego 13A/ 11, MIŃSK MAZOWIECKI 05-300
  • edu@osis.org.pl

Jak zdobyć certyfikat umiejętności

CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na temat warunków oraz formalności jakie trzeba spełnić aby uzyskać Certyfikat Umiejętności OSIS potwierdzający umiejętności z dziedziny Implantologii.

Warunki konieczne

1. Min. 5 lat doświadczenia w implantologii

2. Staż członkowski w OSIS,- min 3 LATA CZŁONKOSTWA

3. Udział w kursach kongresach krajowych (regionalnych, akredytownych w OSIS) i szkoleniach zagranicznych (akceptowanych przez OSIS) – – min. 700 godz. edukacyjnych udokumentowanych certyfikatami (wtym 20 % godzin edukacyjnych zagranicznych)

4. Udokumentowane 5 przypadków, rtg, zdjęcia wewnątrzustne, odbudowa protetyczna, w tym min. 3 przypadki z obserwacją 5 letnią, sygnowane przez kandydata

5. Specjaliści z chirurgii, protetyki i periodontologii w sprawie egzaminu praktycznego proszeni są o kontakt z Przewodniczącym Komisji edu@osis.org.pl

6. Lekarze bez specjalizacji aranżują i zdają egzamin praktyczny we własnym gabinecie przed komisją w składzie: czlonek Kapituły i członek Zarządu OSIS, przewodniczący lub zastępca Zarządu Regionalnego OSIS

7. Zdanie TESTU min. 80% lub EGZAMINU USTNEGO

8. Ukończenie kursu o obowiązkach z odpowiedzialności prawnej.

Formalne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o certyfikat:

1. dyplom lekarski – kopia

2. prawo wykonywnia zawodu

3. opinia regionalnej Izby Lekarskiej o niekaralności w ostatnich 3 latach i o nie zawieszeniach prawa wykonywania zawodu 3. wskazane mniejsce główne pracy klinicznej, nazwa kliniki, gabinetu lub uniwersytetu

4. dokument specjalizacyjny o ile jest lub jest w trakcie, PIERWSZY LUB OBA STOPNIE

5. dokumenty zaświadczenia certyfikaty, publikacje

6. wykaz statystyczny i charakterystyka „epidemiologiczna” wykonanych Zabiegów

7. Podanie o przyznanie Umiejętności

8. inne: patenty, nagrody, rekomendacje

 

Nowelizacja Regulaminu Uzyskania Certyfikatu Umiejętności

#1

Lekarz, który chce uzyskać Certyfikat Umiejętności OSIS ( w danej KATEGORII * ) przesyła wniosek wraz z opisem swojego doświadczenia zawodowego w dziedzinie implantologii – na adres : edu@osis.org.pl

#2

Komitet Certyfikatu Umiejętności OSIS ( WY ) analizuje indywidualnie każdy wniosek i wyznacza indywidualną Ścieżkę Certyfikowania.

#3

Ścieżka Certyfikowania polega na odbyciu Kursu Praktycznego/ Asysta / Obserwacja 3 DNI / SESJE w Ośrodkach Akredytowanych OSIS ** oraz zdaniu Egzaminu Praktycznego*** we własnym gabinecie lub gabinecie Egzaminatora OSIS.

#4

Podczas Kursu Praktycznego sprawdzana jest umiejętność diagnozowania oraz tworzenia planu leczenia. Po zaliczeniu Kursu Praktycznego – Kandydat zdaje Egzamin Praktyczny

#5

Podczas Egzaminu Praktycznego Kandydat wykonuje zabieg implantoprotetyczny w obecności Egzaminatora.

#6

Po pomyślnym zdaniu Egzaminu Praktycznego – Kandydat składa do OSIS Pracę Certyfikacyjną na którą składa się:

 

(1) ARTYKUŁ / ESEY na zadany temat z uwzględnieniem piśmiennictwa oraz (2)  krótkie zawodowe CV ze statystyką wykonanych przypadków oraz pełną dokumentację wybranych 3 różnych przypadków

#7

CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI wręczany jest uroczyście na Kongresie OSIS a nazwisko i adres praktyki Certyfikowanego Lekarza umieszczany jest na www.osis.org.pl na Liście Certyfikowanych Lekarzy Implantologów

#8

WARUNKIEM KONIECZNYM do otrzymania CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI OSIS jest uczestnictwo w co najmniej 1 sympozjum / Kongresie OSIS rocznie oraz opłacenie składki członkowskiej w czasie trwania certyfikacji. 

#9

WARUNKIEM KONIECZNYM dla  ważności certyfikatu na każdy następny rok jest opłacenie składki członkowskiej OSIS za dany rok oraz uczestnictwo w minimum 1 sympozjum ( Kongresie ) OSIS w ciągu poprzedzających 12 miesięcy w celu aktualizacji wiedzy i obowiązujących standardów.

#10

Lekarz z ważnym CERYFIKATEEM UMIEJETNOŚCI zostaje umieszczony w wykazie „CERTYFIKOWANI IMPLANTOLODZY OSIS”.

 

* KATEGORIE / STOPNIE CERTYFIKACJI

CHIRURGICZNY: 1st i 2st

PROTETYCZNY

**OŚRODKI AKREDYTACYJNE

WARSZAWA : dr hab.n.med. KORNEL KRASNY

KRAKÓW : dr hab.n.med. PIOTR MAJEWSKI

*** EGZAMIN PRAKTYCZNY

W gabinecie kandydata lub opcjonalnie u egzaminatora

* KATEGORIE / STOPNIE CERTYFIKACJI

CHIRURGICZNY: 1st obejmuje :

zabiegi, które pozwolą początkującym  lekarzom na podniesienie swoich kwalifikacji klinicznych i wiedzy teoretycznej w zakresie podstawowych umiejętności implantologicznych:

1.Implantacje w zakresie wyrostka zębodołowego w sprzyjających warunkach anatomicznych ( nie wymagających zaawansowanych procedur rekonstrukcyjnych kości przed implantacją).

2. Implantacje natychmiastowe ze szczególnym uwzględnieniem odcinków estetycznych szczeki i żuchwy.

3. Implantacje odroczone z jednoczasowymi zabiegami regeneracyjnymi w okolicy wprowadzanych wszczepów.

4. Zabiegi sterowanej regeneracji kości w odbudowie ubytków horyzontalnych.

5. Zabiegi na tkankach miękkich w postaci  przeszczepów łącznotkankowych w procedurach kształtowania profilu wyłaniania uzupełnień implantoprotetycznych.

6. Zabiegi podniesienia zachyłków zębodołowych zatok szczękowych metodą zamknietą (osteotomijną)

* KATEGORIE / STOPNIE CERTYFIKACJI

CHIRURGICZNY: 2st obejmuje :

1: Planowanie implantoprotetyczne z wykorzystaniem elementów implantacji nawigowanej. (Szablony chirurgiczne)

2. Implantacje po rozległych zabiegach odtwórczych na tkance kostnej.

3. Zaawansowane procedury regeneracji i rekonstrukcji kości:

– zabiegi GBR w augmentacji zaników pionowych i trójwymiarowych (wchłanialne i niewchłanialne blony zaporowe, siatki tytanowe, techniki namiotowe)

– zabiegi przeszczepów kości autogennej (bloki kortykalno-gąbczaste, blaszki kortykalne)

– zastosowanie wszczepów blokowych allogennych

–  rozszczepy wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy

4. Zabiegi podniesienia zachyłków zębodołowych zatok szczękowych metodą otwartą.

 

UWAGA:

II stopień jest zarezerwowany dla lekarzy ze stopniem specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. 

* KATEGORIE / STOPNIE CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT PROTETYCZNY obejmuje:

-Planowanie implantoprotetycznych rozwiązań w odniesieniu do ilości, pozycji oraz możliwości zastosowania wszczepów filarowych.

– Planowanie z użyciem szablonów chirurgicznych

– Procedury rejestracji pozycji implantów – skanowanie oraz analogowe z uzyciem transferów wyciskowych

-Sposoby zakotwiczenia prac protetycznych.  Uzupełnienia stałe czy ruchome na wszczepach śródkostnych?

-Prace cementowane czy przykręcane ?

-Kształtowanie profilu wyłaniania z wykorzystaniem konstrukcji (koron lub mostów protetycznych) tymczasowych.

-Materiały w implantoprotetyce.

– Rejestracja pozycji implantów za pomocą transferów (wyciski analogowe) oraz skanowanie z wykorzystaniem scanbody.

 

CENY :

Kursu Praktycznego/ Asysta / Obserwacja –  2000 zł / dzień

Egzamin Praktyczny – 5000 zł

Certyfikat Umiejętności – 1500 zł