OSIS
  • Warszawa 02-097 ul Binieckiego 6 UCS-WUM
  • edu@osis.org.pl
  • 601 270 633
  • 607 779 769

Jak zostać członkiem OSIS

CZŁONKOSTWO

W dniu 12 grudnia 2004 w Kolonii podpisana została umowa asocjacyjna OSIS-EDI (European Association of Dental Implantology). Na mocy tej umowy od 1 stycznia 2005 członkowie OSIS stają się jednocześnie członkami międzynarodowej organizacji implantologicznej EDI. Wynegocjowana została także omal symboliczna składka członkowska EDI, specjalnie dla członków OSIS w wysokości 10 Euro rocznie, podczas gdy pozostali płacą 200 Euro. Kwota taka zostanie dodana do ogólnej składki OSIS-EDI, która od 2005 roku wynosi łącznie 250 złotych rocznie.

Roczna opłata członkowska wynosi 250 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

OSIS ul. Elektoralna 11 m 43 Warszawa

Nr konta: PKO BP SA 24 1020 1097 0000 7602 0140 7220

Do pobrania:

Deklaracja członkostwa (MS Word)

Wzór przelewu (PDF)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, określane dalej jako Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków.

§3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski w całości będą przeznaczone na działalność statutową.

§5

Stowarzyszenie posiada swój znak, którego wzór stanowi załącznik Nr l do Statutu.

Rozdział II Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

rozwój wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej i jej propagowanie wśród lekarzy, studentów, personelu pomocniczego i pacjentów,

prowadzenie prac badawczych i obserwacji klinicznych oraz szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej,

działalność naukowa i wydawnicza,

organizowanie kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, kursów i staży,

współdziałanie w w/w zakresie z ośrodkami implantologicznymi w kraju i zagranicą oraz organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej narodowości czy miejsca zamieszkania, nie pozbawiona praw publicznych, która zobowiązuje się przestrzegać jego statut i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

§8

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku złożonego przez kandydata w formie pisemnej deklaracji.

§9

Członkowie stowarzyszenia mają prawo:

uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

czynnego i biernego wyboru do władz,

zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§10

Członkowie są zobowiązani do:

uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składek w wyznaczonym przez Zarząd terminie.

§11

Członkostwo wygasa przez:

dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,

skreślenie z listy członków po uprzednim pisemnym upomnieniu z powodu nie usprawiedliwionego nieopłacenia składek, przez okres 12 miesięcy. Po opłaceniu zaległych składek skreślony z listy, może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia.

wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej bez prawa odwołania w przypadku:

prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

śmierć członka. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich członkowie pełnią swe funkcje honorowo. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.

3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych Władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności ilości uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§13

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zebraniem członków zwoływanym przez Zarząd raz na 4 lata, a Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie konieczności w trakcie trwania kadencji na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków Stowarzyszenia. O zebraniu należy zawiadomić członków na 7 dni przed terminem.

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

zatwierdzanie ramowych programów działania Stowarzyszenia,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

uchwalanie zasad finansowych działalności Stowarzyszenia,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

możliwość zmiany nazwy oraz wejścia do stowarzyszeń ogólnopolskich, europejskich i ogólnoświatowych.

§15

Zarząd Stowarzyszenia.

1. W skład Zarządu wchodzi:

Prezydium,

dwóch vice Prezesów,

Członkowie Zarządu w liczbie dwóch.

2. Prezydium Zarządu stanowią:

Prezes,

Sekretarz,

Skarbnik.

3. Odwołanie członków Zarządu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania.

4. Zakres działalności Zarządu:

kierowanie i koordynacja całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie jego interesów w kontaktach z innymi instytucjami,

opracowanie projektu regulaminu wewnętrznego, planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia, przyznawanie odznak, nagród i wyróżnień za wyjątkową aktywność w pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek,

inicjowanie i prowadzenie wszelkiej działalności Stowarzyszenia wynikającej z celów statutowych, 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

6. Prezydium Zarządu prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i je reprezentuje.

§16

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący, sekretarz i trzech członków.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrola całokształtu merytorycznej działalności Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wpływy ze składek członkowskich, zapisy, darowizny oraz dochody z własnej działalności.

2. Do prowadzenia gospodarki finansowej i podejmowania zobowiązań finansowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Sekretarz i Skarbnik łącznie. Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§18

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. O zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia członkowie winni być powiadomieni co najmniej dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną upoważnioną do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI

Idea wspólnego działania na rzecz rozwoju implantologii stomatologicznej w Polsce

Od 1992 do 1998 roku na polskiej „scenie” implantologicznej formalnie istniały trzy towarzystwa: Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej w Ustroniu, Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej w Szczecinie oraz Sekcja Implantologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Łodzi. Praktyka wykazała jednak, że takie „rozdrobnienie” nie jest dobre, a właściwym forum do podejmowania istotnych problemów tej rodzącej się w Polsce dziedziny stomatologii i ich rozwiązywania w skali kraju jest utworzenie jednego, prężnie działającego stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, które działając w sposób skoordynowany mogłoby mieć wpływ na ukierunkowanie rozwoju implantologii. Dlatego z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego – wówczas prezesa Polskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej – podjęto rozmowy konsultacyjne z Zarządami pozostałych towarzystw, których efektem było zgodne ustalenie, co do słuszności realizacji tej idei.

W rezultacie 04.04.1998 roku odbyło się w Krakowie zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), którego członkami – założycielami były wszystkie osoby wchodzące w skład zarządów trzech dotychczasowych towarzystw. W tym też roku OSIS uzyskuje rejestrację sądową jako implantologiczne stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Krakowie, lecz działające na terenie całej Polski. 20 września 1998 roku w Zakopanem (przed rozpoczęciem III Ogólnopolskiego Zjazdu Implantologicznego) odbyło się I Walne Zebranie członków połączonych towarzystw implantologicznych, na którym zatwierdzono program działania OSIS, wybrano Zarząd Główny, którego prezesem został prof. Stanisław Majewski oraz pozostałe władze statutowe stowarzyszenia.

Działalność ogólnokrajowa, regionalna i współpraca międzynarodowa

Organizowane od 1992 roku w cyklu 2-letnim Kongresy krajowe i międzynarodowe są najważniejszymi wydarzeniami naukowymi i zawsze wielkim świętem implantologii w Polsce, stanowiąc zarazem forum wyznaczające kolejne etapy rozwoju tej dziedziny stomatologii w naszym kraju. W okresie między kongresami są organizowane tzw. Dni Implantologiczne, których gospodarzami są zarządy oddziałów terenowych OSIS. Prowadzone są różne formy szkolenia: wykłady i kursy praktyczne, a w tym przygotowujące do uzyskania uprawnień do tzw. „świadectwa umiejętności” w dziedzinie implantologii. Od 5-ciu lat OSIS wydaje jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone implantologii pt. IMPLANTOPROTETYKA, patronuje też i koordynuje badania naukowe wieloośrodkowe w oparciu o współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami medycznymi, a członkowie OSIS są czynnymi uczestnikami międzynarodowych konferencji implantologicznych oraz autorami licznych publikacji naukowych i opracowań dydaktycznych w tej dziedzinie. Szczególnie bliską współprace OSIS prowadzi z towarzystwami implantologicznymi krajów sąsiednich np. jest współorganizatorem kolejnych konferencji implantologicznych we Lwowie i Brnie. Stowarzyszenie OSIS jest obecnie członkiem-założycielem (obok Anglii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii i Austrii) Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego – EDI, przez co członkowie OSIS są automatycznie członkami organizacji europejskiej. Towarzystwo to wydaje implantologiczne czasopismo europejskie pt. European Journal for Dental Implantologists”, oraz organizuje programowe szkolenia w dziedzinie implantologii. Na terenie całej Polski działa dziesięć Oddziałów Terenowych OSIS, których zapleczem są najczęściej uczelnie medyczne, gdzie również z inicjatywy OSIS powstają uczelniane jednostki implantologiczne.