OSIS
  • MEDICARE, Ul. J. Mireckiego 13A/ 11, MIŃSK MAZOWIECKI 05-300
  • edu@osis.org.pl

Regulamin Kongresu

Regulamin udziału w Kongresie.

I. Organizator:

1. Organizatorem XIII Międzynarodowy Kongres OSIS-EDI zwany dalej „Kongresem”  jest „ PRO-FIT” Elżbieta Kowerdziej ul. Głębocka 54G/45, 03-287 Warszawa, NIP: 543-129-20-27, zwany dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej „OSIS-EDI” ul. Elektoralna 11 lok 43, 00-137 Warszawa, NIP: 677-212-90-04 .

2. Oficjalnym adresem e-mail w sprawach dotyczących Kongresu jest: edu@osis.org.pl , oficjalna stroną internetowej Kongresu jest www.osis.edu.org.pl .

 

II. ORGANIZACJA Kongresu:

1. Kongres jest organizowany w terminie 16-18 maja 2019  w miejscu: Hotel WINDSOR – Jachranka 75, 05-140 Serock. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, cen i przebiegu Kongresu zostały zawarte w obowiązującym programie Kongresu dostępnym na stronie internetowej www.osis.org.pl , stanowiącym integralną cześć niniejszego regulaminu.

2. Zasady organizacji Kongresu zawarte są w niniejszym regulaminie, dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Kongresu.

3. Wszelkie płatności za udział w Kongresie powinny być dokonywane na konto Organizatora:

PRO-FIT Elżbieta Kowerdziej ul. Głębocka 54 G/45, 03-287 Warszawa

Konto: 51 1030 0019 0109 8534 0000 6835

W formacie IBAN (dla płatności z zagranicy): PL51103000190109853400006835

BIC (SWIFT): CITIPLPX

 

III. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w Kongresie wymaga  zgłoszenia poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu.

2. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem rejestracji Uczestnika na Kongresie jest dokonanie przez Uczestnika zapłaty ceny (koszt uczestnictwa) w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak, niż 3 dni przed rozpoczęciem Kongresu.

4. Aktualne ceny (koszt uczestnictwa)  podane są na stronie internetowej Organizatora (https://www.osis.org.pl) oraz w formularzu zgłoszeniowym i uzależnione są od terminu dokonania zgłoszenia i zapłaty ceny, statusu uczestnika, a także od wyboru przez Uczestnika odpłatnych warsztatów wskazanych w Programie Kongresu.

5. Warunkiem uczestnictwa w odpłatnych  warsztatach jest udział w Kongresie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń wraz dokonaną opłatą.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika, organizator przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie lub Kongresie i wybranych warsztatach oraz wystawi fakturę VAT

7. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: edu@osis.org.pl ).

 

IV. Ochrona danych osobowych:

1. Współadministratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji udziału Uczestnika w Kongresie są Organizator i OSIS-EDI.

2. Współadministrator informuje, że:
A. dane zostały zebrane w celu uczestnictwa w Kongresie oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

B. odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Współadministratorem przy realizacji usług w ramach Kongresu lub na zlecenie Współadministratora realizujące te usługi,

C. klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo to można realizować przez wysłanie maila na adres edu@osis.org.pl z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.

D. przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia Udział w Kongresie oraz korzystanie z usług  i wydarzeń organizowanych w ramach Kongresu.

 

V. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

1. Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Kongresu stanowią jego własność intelektualną i wszelkie kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

 

VI. REKLAMACJE:

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Kongresu w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.

2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem lub listowanie do biura Organizatora.

3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach spornych właściwy jest sąd dla siedziby Organizatora.

3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Kongresu: www.osis.org.pl .