OSIS
  • MEDICARE, Ul. J. Mireckiego 13A/ 11, MIŃSK MAZOWIECKI 05-300
  • edu@osis.org.pl

Regulamin – XVII Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Regulamin udziału w XVII Świątecznym Wieczorze Implantologicznym
I. Organizator:
1. Organizatorem XVII Świątecznego Wieczoru Implantologicznego zwanego dalej „Konferencją”  jest „ PRO-FIT” Elżbieta Kowerdziej ul. Głębocka 54G/45, 03-287 Warszawa, NIP: 543-129-20-27, zwany dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej „OSIS” ul. Elektoralna 11 lok 43, 00-137 Warszawa, NIP: 677-212-90-04 .
2. Oficjalnym adresem e-mail w sprawach dotyczących Konferencji jest: edu@osis.org.pl , oficjalna stroną internetowej Kongresu jest www.osis.edu.org.pl .
 
II. ORGANIZACJA Konferencji:
1. Konferencja jest organizowany w terminie 2 grudnia 2023 w miejscu: Sąd Rejonowy Warszawa-Praga. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, cen i przebiegu Konferencji zostały zawarte w obowiązującym programie Konferencji dostępnym na stronie internetowej www.osis.org.pl , stanowiącym integralną cześć niniejszego regulaminu.
2. Zasady organizacji Konferencji zawarte są w niniejszym regulaminie, dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.
3. Wszelkie płatności za udział w Konferencji powinny być dokonywane na konto Organizatora:
PRO-FIT Elżbieta Kowerdziej ul. Głębocka 54 G/45, 03-287 Warszawa
Konto: 87 1030 0019 0109 8530 0017 4418
W formacie IBAN (dla płatności z zagranicy): PL87103000190109853000174418
BIC (SWIFT): CITIPLPX
 
III. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w Konferencji wymaga  zgłoszenia: podania imienia i nazwiska oraz danych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail: edu@osis.org.pl lub elzbieta@edudental.pl
2. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem rejestracji Uczestnika na Konferencji jest dokonanie przez Uczestnika zapłaty ceny (koszt uczestnictwa) w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak, niż 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
4. Aktualne ceny (koszt uczestnictwa)  podane są na stronie internetowej Organizatora (https://www.osis.org.pl) i uzależnione są od statusu uczestnika.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika, organizator przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT
6. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: edu@osis.org.pl ).
 
IV. Ochrona danych osobowych:
1. Współadministratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji udziału Uczestnika w Konferencji są Organizator i OSIS.
2. Współadministrator informuje, że:
A. dane zostały zebrane w celu uczestnictwa w Konferencji oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,
B. odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Współadministratorem przy realizacji usług w ramach Konferencji lub na zlecenie Współadministratora realizujące te usługi,
C. klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo to można realizować przez wysłanie maila na adres edu@osis.org.pl z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.
D. przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia Udział w Konferencji oraz korzystanie z usług  i wydarzeń organizowanych w ramach Konferencji.
 
V. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
1. Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Konferencji stanowią jego własność intelektualną i wszelkie kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.
 
VI. REKLAMACJE:
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Konferencji w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem lub listowanie do biura Organizatora.
3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach spornych właściwy jest sąd dla siedziby Organizatora.
3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Konferencji: www.osis.org.pl .