OSIS
  • MEDICARE, Ul. J. Mireckiego 13A/ 11, MIŃSK MAZOWIECKI 05-300
  • edu@osis.org.pl

Statut i Zarząd

STATUT OSIS

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI

 

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, określane dalej jako Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków.

§3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski w całości będą przeznaczone na działalność statutową.

§5

Stowarzyszenie posiada swój znak, którego wzór stanowi załącznik Nr l do Statutu.

 

Rozdział II Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

rozwój wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej i jej propagowanie wśród lekarzy, studentów, personelu pomocniczego i pacjentów,

prowadzenie prac badawczych i obserwacji klinicznych oraz szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej,

działalność naukowa i wydawnicza,

organizowanie kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, kursów i staży,

współdziałanie w w/w zakresie z ośrodkami implantologicznymi w kraju i zagranicą oraz organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej narodowości czy miejsca zamieszkania, nie pozbawiona praw publicznych, która zobowiązuje się przestrzegać jego statut i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

§8

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku złożonego przez kandydata w formie pisemnej deklaracji.

§9

Członkowie stowarzyszenia mają prawo:

uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

czynnego i biernego wyboru do władz,

zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§10

Członkowie są zobowiązani do:

uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składek w wyznaczonym przez Zarząd terminie.

§11

Członkostwo wygasa przez:

dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,

skreślenie z listy członków po uprzednim pisemnym upomnieniu z powodu nie usprawiedliwionego nieopłacenia składek, przez okres 12 miesięcy. Po opłaceniu zaległych składek skreślony z listy, może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia.

wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej bez prawa odwołania w przypadku:

prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

śmierć członka. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich członkowie pełnią swe funkcje honorowo. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.

3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych Władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności ilości uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§13

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zebraniem członków zwoływanym przez Zarząd raz na 4 lata, a Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie konieczności w trakcie trwania kadencji na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków Stowarzyszenia. O zebraniu należy zawiadomić członków na 7 dni przed terminem.

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

zatwierdzanie ramowych programów działania Stowarzyszenia,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

uchwalanie zasad finansowych działalności Stowarzyszenia,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

możliwość zmiany nazwy oraz wejścia do stowarzyszeń ogólnopolskich, europejskich i ogólnoświatowych.

§15

Zarząd Stowarzyszenia.

1. W skład Zarządu wchodzi:

Prezydium,

dwóch vice Prezesów,

Członkowie Zarządu w liczbie dwóch.

2. Prezydium Zarządu stanowią:

Prezes,

Sekretarz,

Skarbnik.

3. Odwołanie członków Zarządu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania.

4. Zakres działalności Zarządu:

kierowanie i koordynacja całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie jego interesów w kontaktach z innymi instytucjami,

opracowanie projektu regulaminu wewnętrznego, planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia, przyznawanie odznak, nagród i wyróżnień za wyjątkową aktywność w pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek,

inicjowanie i prowadzenie wszelkiej działalności Stowarzyszenia wynikającej z celów statutowych, 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

6. Prezydium Zarządu prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i je reprezentuje.

§16

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący, sekretarz i trzech członków.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrola całokształtu merytorycznej działalności Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wpływy ze składek członkowskich, zapisy, darowizny oraz dochody z własnej działalności.

2. Do prowadzenia gospodarki finansowej i podejmowania zobowiązań finansowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Sekretarz i Skarbnik łącznie. Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§18

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. O zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia członkowie winni być powiadomieni co najmniej dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną upoważnioną do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.

 

Prezydium:

Prezes 
dr hab. n. med. KORNEL KRASNY

Sekretarz 
dr n. med. KRZYSZTOF MAJCHRZAK

Skarbnik
lek. dent. MICHAŁ OSZWAŁDOWSKI

Vice Prezesi

Prof. dr hab. n. med. IWONA NIEDZIELSKA

Prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ TRYBEK

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. n. med. JOLANTA KOSTRZEWA

dr hab. n. med. MACIEJ CZERNIUK

dr hab. n. med. PIOTR MAJEWSKI

dr hab. n. med. PAWEŁ ZAWADZKI

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –  Prof. dr hab. n. med. IZABELA STRUŻYCKA

Sekretarz – dr. n. med. WOJCIECH POPOWSKI

Członkowie: lek. dent. MAREK ŚMIELECKI, lek. dent. RAFAŁ WOJDA, 
dr n. med. PAWEŁ ALEKSANDROWICZ

Sąd koleżeński:

–       Prof. dr hab. n. med. JOANNA WYSOKIŃSKA – MISZCZUK

lek. dent. KRZYSZTOF WILK

lek. dent. JERZY KUBOŃ