OSIS
  • Warszawa 02-097 ul Binieckiego 6 UCS-WUM
  • edu@osis.org.pl
  • 601 270 633
  • 607 779 769

Statut i Zarząd

STATUT OSIS

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI

 

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, określane dalej jako Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków.

§3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski w całości będą przeznaczone na działalność statutową.

§5

Stowarzyszenie posiada swój znak, którego wzór stanowi załącznik Nr l do Statutu.

 

Rozdział II Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

rozwój wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej i jej propagowanie wśród lekarzy, studentów, personelu pomocniczego i pacjentów,

prowadzenie prac badawczych i obserwacji klinicznych oraz szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej,

działalność naukowa i wydawnicza,

organizowanie kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, kursów i staży,

współdziałanie w w/w zakresie z ośrodkami implantologicznymi w kraju i zagranicą oraz organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej narodowości czy miejsca zamieszkania, nie pozbawiona praw publicznych, która zobowiązuje się przestrzegać jego statut i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

§8

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku złożonego przez kandydata w formie pisemnej deklaracji.

§9

Członkowie stowarzyszenia mają prawo:

uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

czynnego i biernego wyboru do władz,

zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§10

Członkowie są zobowiązani do:

uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składek w wyznaczonym przez Zarząd terminie.

§11

Członkostwo wygasa przez:

dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,

skreślenie z listy członków po uprzednim pisemnym upomnieniu z powodu nie usprawiedliwionego nieopłacenia składek, przez okres 12 miesięcy. Po opłaceniu zaległych składek skreślony z listy, może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia.

wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej bez prawa odwołania w przypadku:

prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

śmierć członka. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich członkowie pełnią swe funkcje honorowo. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.

3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych Władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności ilości uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§13

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zebraniem członków zwoływanym przez Zarząd raz na 4 lata, a Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie konieczności w trakcie trwania kadencji na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków Stowarzyszenia. O zebraniu należy zawiadomić członków na 7 dni przed terminem.

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

zatwierdzanie ramowych programów działania Stowarzyszenia,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

uchwalanie zasad finansowych działalności Stowarzyszenia,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

możliwość zmiany nazwy oraz wejścia do stowarzyszeń ogólnopolskich, europejskich i ogólnoświatowych.

§15

Zarząd Stowarzyszenia.

1. W skład Zarządu wchodzi:

Prezydium,

dwóch vice Prezesów,

Członkowie Zarządu w liczbie dwóch.

2. Prezydium Zarządu stanowią:

Prezes,

Sekretarz,

Skarbnik.

3. Odwołanie członków Zarządu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania.

4. Zakres działalności Zarządu:

kierowanie i koordynacja całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie jego interesów w kontaktach z innymi instytucjami,

opracowanie projektu regulaminu wewnętrznego, planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia, przyznawanie odznak, nagród i wyróżnień za wyjątkową aktywność w pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek,

inicjowanie i prowadzenie wszelkiej działalności Stowarzyszenia wynikającej z celów statutowych, 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

6. Prezydium Zarządu prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i je reprezentuje.

§16

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący, sekretarz i trzech członków.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrola całokształtu merytorycznej działalności Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wpływy ze składek członkowskich, zapisy, darowizny oraz dochody z własnej działalności.

2. Do prowadzenia gospodarki finansowej i podejmowania zobowiązań finansowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Sekretarz i Skarbnik łącznie. Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§18

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. O zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia członkowie winni być powiadomieni co najmniej dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną upoważnioną do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.

 

ZARZĄD GŁÓWNY OSIS

Prof. Andrzej Wojtowicz – Prezes

Prof. Elżbieta Nastalska-Mierzwińska v-ce prezes

dr Krzysztof Awiłło – członek

dr hab. Bartłomiej Loster – członek

dr Dariusza Mateńko – sekretarz

dr Piotr Wychowański – skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

dr Janusz Szarmach – przewodniczący

prof. Stanisław Suliborski – sekretarz

dr Piotr Majewski – członek

dr Dorota Schmidt – członek dr Sławomir Szymański – członek